Logo FA

شتاب‌دهنده‌ها

شتاب‌دهنده‌ها موادی هستند که در صنایع لاستیک برای افزایش سرعت و کیفیت فرآیند پخت و تنظیم خواص نهایی محصولات پلیمری استفاده می‌شوند.

ماده پخت سولفنامید

یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان یک ماده فعال در صنایع لاستیک و پلاستیک استفاده می‌شود. این ترکیب شیمیایی با نام شیمیایی N-کیکلوهگزیل-2-بنزوتیازول سولفنامید شناخته می‌شود و دارای وزن مولکولی 264.4 گرم بر مولکول می‌باشد به عنوان یک ماده شیمیایی شناخته شده است که به عنوان یک تسریع کننده در فرآیند تولید قطعات لاستیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی لاستیک را بهبود بخشد. این ترکیب معمولاً به عنوان یک مسرع فعال در فرآیند تهیه لاستیک برای کاربردهای صنعتی استفاده می‌شود. به عنوان یک مسرع سولفنامید، CBS می‌تواند فرآیند واکنش لاستیک را بهبود بخشد و زمان تولید را کاهش دهد. این ترکیب همچنین می‌تواند بهبود مقاومت گرمایی و مکانیکی لاستیک را فراهم کند.

ماده پخت مرکاپتو

MBT یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان یک ماده فعال در صنایع لاستیک و پلاستیک استفاده می‌شود. این ترکیب شیمیایی با نام شیمیایی مرکاپتو بنزوتیازول شناخته می‌شود و دارای وزن مولکولی 167.25 گرم بر مولکول می‌باشد. این مادهکه به عنوان یک تسریع کننده در فرآیند تولید قطعات لاستیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی لاستیک را بهبود بخشد. این ترکیب معمولاً به عنوان یک مسرع فعال در فرآیند تهیه لاستیک برای کاربردهای صنعتی استفاده می‌شود. به عنوان یک مسرع سولفنامید، MBT می‌تواند فرآیند واکنش لاستیک را بهبود بخشد و زمان تولید را کاهش دهد. این ترکیب همچنین می‌تواند بهبود مقاومت گرمایی و مکانیکی لاستیک را فراهم کند.

ماده پخت بنتول

MBTS یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان یک ماده فعال در صنایع لاستیک و پلاستیک استفاده می‌شود. این ترکیب شیمیایی با نام شیمیایی بنزوتیازول دی سولفید شناخته می‌شود و دارای وزن مولکولی 332.5 گرم بر مولکول می‌باشد. MBTS به عنوان یک ماده شیمیایی شناخته شده است که به عنوان یک تسریع کننده در فرآیند تولید لاستیک مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی لاستیک را بهبود بخشد. این ترکیب معمولاً به عنوان یک مسرع فعال در فرآیند تهیه لاستیک برای کاربردهای صنعتی استفاده می‌شود. به عنوان یک مسرع سولفنامید، MBTS می‌تواند فرآیند واکنش لاستیک را بهبود بخشد و زمان تولید را کاهش دهد. این ترکیب همچنین می‌تواند بهبود مقاومت گرمایی و مکانیکی لاستیک را فراهم کند.

ماده پخت تیورام

TMTD یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان یک ماده فعال در صنایع لاستیک و پلاستیک استفاده می‌شود. این ترکیب شیمیایی با نام شیمیایی تترامتیل تیورام دیسولفاید شناخته می‌شود و دارای وزن مولکولی 240.43 گرم بر مولکول می‌باشد. این ماده به عنوان یک که به عنوان یک تسریع کننده در فرآیند تهیه لاستیک مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی لاستیک را بهبود بخشد. این ترکیب معمولاً به عنوان یک مسرع فعال در فرآیند تهیه لاستیک برای کاربردهای صنعتی استفاده می‌شود. به عنوان یک مسرع سولفنامید، TMTD می‌تواند فرآیند واکنش لاستیک را بهبود بخشد و زمان تولید را کاهش دهد. این ترکیب همچنین می‌تواند بهبود مقاومت گرمایی و مکانیکی لاستیک را فراهم کند.

تامین کنندگان بین الملی

تولید کنندگان و برندهای جهانی که حامیکو با آنها همکاری دارد.

پیمایش به بالا