Logo FA

فروش و خدمات پس از فروش تایر

با توجه به فرم زیر میتوانید شکایات و نظرات خود را ثبت کنید و از روند خدمات پس از فروش آگاهی یابید.

دانلود فرم ها

فرم نظرسنجی خدمات تایر


فرم ثبت شکایت خدمات تایر


لیست نمایندگی های فروش

شعبه مرکزی -کد: 1000

02188400700

تهران- کدپستی : 1565935340

بازرگانی اسماعیل کرجی

02133909771

تهران- کدپستی : 1899638783

انور پورسلطانی

04442236073

ارومیه - کدپستی : 5248759625

سید اکبر شریفی

05353503504

اصفهان- کدپستی : 8616659683

عباس نازی نژادی

056323136944

آرین شهر - کدپستی : 9716794887

رشید حسین تبار

02333325039

سمنان- کدپستی : 3518899385

ارتباط با ما

مراحل فرآیند جبران خسارت

فرآیند جبران خسارت تایر
در صورت تعلق خسارت به تایر ، برگه کارشناسی تایر توسط واحد خدمات پس از فروش تهیه و همراه با اعلام مابه التفاوت قیمت تایر نو ) با قیمت روز ( برای تایرهایی که مشمول پرداخت خسارت گردیده و جبران خسارت آنها به صورت ” کالا ” و یا به صورت ” نقدی ” انجام می پذیرد، به نماینده فروش/ فروشنده ارسال می گردد و نماینده فروش موظف است که مدارک زیر را با توجه به نوع درخواست جبران خسارت به دفتر تهران ( واحد خدمات پس از فروش) پست نماید.
فرآیند جبران خسارت نقدی :
1 .تکمیل درخواست جبران خسارت نقدی توسط مشتری همراه با مهر و امضاء مشتری و نماینده و ارسال تصویر فرم تکمیل شده جبران خسارت توسط نماینده همراه با شماره شبا بانکی مشتری به واحد خدمات پس از فروش.
2 .ارسال فرم کارشناسی و اصل کارت گارانتی و شماره شبا بانکی مشتری همراه با دستور پرداخت نقدی تکمیل شده به واحد مالی به منظور واریز مبلغ خسارت تعلق گرفته توسط واحد خدمات پس از فروش.
3 .ارسال تصویر فیش واریزی خسارت به نماینده و بایگانی مدارک ( قطعه بریده شده سریال تایر و کپی فیش واریزی )
فرآیند جبران خسارت کالایی :
1 .تکمیل درخواست جبران خسارت کالایی توسط مشتری همراه با مهر و امضاء مشتری و نماینده و ارسال تصویر فرم تکمیل شده جبران خسارت توسط نماینده همراه با تصویر فیش واریزی مابه التفاوت تایر نو و تصویر کارت ملی خریدار.
توجه: ابتدا تامین کالا برای جبران خسارت توسط نماینده ( در صورت موجود بودن کالا در انبار نماینده ) صورت می گیرد و در صورت عدم موجودی کالادر انبار نماینده ، توسط انبار مرکزی تایر با اعلام کتبی نماینده فروش به گروه حامیکو ( واحد خدمات پس از فروش ) تامین می گردد.
2 .تحویل مدارک زیر به واحد مالی به منظور ثبت در گردش مالی نماینده ( اصل کارت گارانتی، تصویر فیش واریزی ما به التفاوت تایر خسارتی، فرم کارشناسی، تصویر کارت ملی خریدار )
3 .دریافت رسید تحویل مدارک فوق از واحد مالی به منظور بایگانی در سوابق
4 .بایگانی مدارک ( رسید تحویل مدارک به واحد مالی، فیش واریزی ما به التفاوت تایر نو ، و برای تایرهایی که از روی تصاویر کارشناسی می شوند قطعه بریده سریال تایر بایگانی می گردد )

شیوه‌نامه ارائه خدمات پس از فروش

1– اندازه و شماره سریال و سایر مشخصات کلیه تایرهای خریداری شده در کارت گارانتی تایر ثبت شده و تمامی این تایرها، با توجه به شرایط قید شده در کارت، تحت پوشش گارانتی قرار می گیرند. هر حلقه تایر دارای یک کارت گارانتی بوده که شامل یک کد منحصر بفرد( کد رهگیری) می باشد که می بایست توسط نماینده فروش/ فروشنده به مشتری تحویل گردد.

2- در صورت خسارت دیدن تایر ، مشتری باید به نماینده فروش/ فروشنده مراجعه نماید.

3- نماینده فروش / فروشنده موظف است پس از دریافت تایر خسارت دیده، فرم اطلاعات اولیه تایر معیوب
( فرم 1) را تکمیل نموده و آن را همراه با تصاویر مورد نیاز ( فرم 3) و همچنین کلیپ کوتاه از محل خسارت دیده تایر ( از طریق شماره تماس 02188400700 ) به واحد خدمات پس از فروش ارسال نماید.
4- کارشناسی از روی تصاویر و کلیپ ارسالی تایر خسارتی
الف: پس از بررسی تصاویر و کلیپ تایر خسارتی توسط واحد خدمات پس از فروش، در صورت تعلق نگرفتن خسارت به تایر مزبور، برگه کارشناسی تایر ( فرم 2 ) تکمیل و به نماینده مربوطه بمنظور انعکاس به مشتری ارسال میگردد.

ب: پس از بررسی تصاویر و کلیپ تایر خسارتی توسط واحد خدمات پس از فروش، در صورت تعلق خسارت به تایر مزبور، برگه کارشناسی تایر ( فرم 2 ) تکمیل و به نماینده فروش / فروشنده توسط ” واحد خدمات پس از فروش” همراه با اعلام مابه التفاوت قیمت تایر نو ( با قیمت روز ) برای تایرهایی که مشمول پرداخت خسارت گردیده و جبران خسارت آنها به صورت ” کالا “ انجام می پذیرد، ارسال می گردد. و نماینده فروش موظف است که مدارک زیر را به دفتر تهران (واحد خدمات پس از فروش) پست نماید.

مدارک مورد نیاز برای جبران خسارت به صورت کالا: تکمیل فرم درخواست جبران خسارت تایر و همچنین رسید تحویل تایر نو بجای تایر خسارتی ( فرم شماره 3 ) با مهر و امضاء ( توسط نمایندگی تایر ) و ارسال فرم تکمیل شده همراه با سایر مدارک ( اصل کارت گارانتی، کپی کارت ملی، کپی فیش واریزی ) و تصویر عمق آج باقیمانده به صورت واضح همراه با اعلام عمق آج باقیمانده و همچنین قطعه قسمت حک شده سریال تایر که از دیواره تایر بٌریده و ارسال می گردد. ( در غیر این صورت تایر مشمول جبران خسارت نمی گردد)

مدارک مورد نیاز برای جبران خسارت به صورت نقدی: تکمیل فرم درخواست جبران خسارت تایر با مهر و امضاء ( توسط نمایندگی تایر ) و ارسال فرم تکمیل شده همراه با سایر مدارک ( اصل کارت گارانتی، شماره شبا بانکی خریدار)

5- اعلام واحد خدمات پس از فروش به نماینده فروش/ فروشنده برای ارسال تایر و اصل کارت گارانتی.

6- ارسال تایر به باربری و هماهنگی با واحد پشتیبانی گروه حامیکو ( ارسال تصویر برگه باربری به واحد پشتیبانی گروه حامیکو به منظور هماهنگی برای انتقال تایر به محل بازدید و کارشناسی تایر)
هزینه ارسال تایر از نمایندگی های استان به هریک از باربری های تهران به عهده شرکت میباشد.

7- کارشناسی از روی تایر خسارتی

الف: در صورت تعلق نگرفتن خسارت به تایر مزبور، برگه کارشناسی تایر ( فرم 2 ) تکمیل و به نماینده مربوطه بمنظور انعکاس به مشتری ارسال میگردد.

ب: در صورت تعلق خسارت به تایر مزبور، برگه کارشناسی تایر ( فرم 2 ) تکمیل و به نماینده فروش / فروشنده توسط ” واحد خدمات پس از فروش” همراه با اعلام مابه التفاوت قیمت تایر نو ( با قیمت روز ) برای تایرهایی که مشمول پرداخت خسارت گردیده و جبران خسارت آنها به صورت ” کالا “ انجام می پذیرد، ارسال می گردد. و نماینده فروش موظف است که مدارک زیر را به دفتر تهران (واحد خدمات پس از فروش) پست نماید.

مدارک مورد نیاز: تکمیل فرم درخواست جبران خسارت تایر و همچنین رسید تحویل تایر نو بجای تایر خسارتی ( فرم شماره 3 ) با مهر و امضاء ( توسط نمایندگی تایر ) و ارسال فرم تکمیل شده همراه با سایر مدارک ( اصل کارت گارانتی، کپی کارت ملی، کپی فیش واریزی )

8- واحد خدمات پس از فروش ظرف مدت 72 ساعت کاری پس از دریافت تایر خسارت دیده، تصویر برگه کارشناسی را در صورت تعلق خسارت / عدم تعلق خسارت به نماینده فروش/ فروشنده ارسال می نماید.

9- در صورت تعلق گرفتن خسارت وارده به تایر ملاک تعیین میزان خسارت به شرح ذیل میباشد:

قیمت خرید(فاکتور) × باقیمانده عمق آج رویه تایر= وجه قابل پرداخت به مشتری

بدیهی است ما به التفاوت مالیات بر ارزش افزوده نیز از مبلغ فوق کسر می گردد.

10- در صورت داشتن اعتراض به نتیجه کارشناسی، نظر نهایی توسط کارشناس سازمان ملی استاندارد ایران انجام خواهد پذیرفت . در صورت عدم تعلق خسارت ، هزینه های کارشناسی به عهده مشتری می باشد .

11- در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه استفاده کننده از تایر به فرد یا مجموعه دیگر، شرایط گارانتی و ادامه مدت زمان باقی مانده طبق شرایط ذکر شده در کارت گارانتی صادر شده به مالک جدید منتقل می گردد.

توجه: ابتدا تامین کالا برای جبران خسارت توسط نماینده ( در صورت موجود بودن کالا در انبار نماینده) صورت می گیرد و در صورت عدم موجودی کالا در انبار نماینده ، توسط انبار مرکزی تایر با اعلام کتبی نماینده فروش به گروه حامیکو ( واحد خدمات پس از فروش ) تامین می گردد.

پیمایش به بالا